I slutet av juli hittades ett tvillingpar dött i sin bostad i Eksjö kommun. En rättsprocess startades. Föräldrarnas misstänktes inledningsvis för vållande till annans död. De friades långt senare från misstankarna då obduktionen visade att barnen avlidit av dubbelsidig lunginflammation.

I samband med att barnen hittades döda riktades dock skarp kritik mot Eksjö kommun. Familjen var känd av socialen sedan tidigare, och flera orosanmälningar hade lämnats av sjukvården.

Eksjö kommun genomförde en egen utredning i samband med att en Lex Sarah-anmälan upprättades. Den visade inte på några brister.

IVO underkände utredningen, och beslutade att genomföra en egen genomlysning av ärendet. Den visar på allvarliga brister i kommunens handläggning.

Föräldrarna ansökte själva om stöd i sitt föräldraskap i mars förra året, innan barnen var födda. Beslut fattades om att familjen skulle få stöd i hemmet med hjälp av öppenvården, så kallad familjebehandling. Det bestämdes, enligt IVO:s utredning, utan att någon föregående utredning om det var rätt stöd för barnen.

Beslutet omprövades heller aldrig, trots flera orosanmälningar från neonatalavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping där barnen senare vårdades då de föddes för tidigt.

Vårdens orosanmälningar visade att föräldrarna hade uppenbara problem med omsorgen av sina barn. IVO bedömer att familjebehandling var ett orealistiskt alternativ med tanke på den kännedom som socialnämnden hade om föräldrarna, i kombination att det var två barn som fötts för tidigt. De var i särskilt stort behov av omsorg.

Det underlag som IVO gått igenom visar att socialnämnden tagit hänsyn till att mamman ville ta hand om barnen själv med stöd i hemmet. Det anser myndigheten är att gå föräldrarna till mötes i för hög grad, och att det var en för stor risk att överlämna ansvaret för barnen på föräldrarna. Det mot bakgrund mot den information som nämnden hade om familjen. Det fanns också ett familjehem som var under utredning som utväg om den beslutade familjebehandlingen inte skulle fungera.

IVO anser att det är sannolikt att nämnden skulle ha fattat beslut om en annan insats än familjebehandlig, om den hade tagit hänsyn till kraven i lagstiftningen och tagit hänsyn till barnens bästa.

Sammantaget anser inte IVO att socialnämnden tagit hänsyn till barnens bästa.

IVO kräver nu att socialnämnden ska säkerställa att barnets bästa alltid kommer i främsta rummet i handläggningen av ärenden som berör barn. Senast den 7 april ska socialnämnden redovisa vilka åtgärder den har gjort för att säkerställa det.

Läs även: Socialchefen: Vi vet lika lite som ni

Läs även: Eksjö kommun: Inga interna fel efter tvillingparets död

Läs även: Vården anmälde föräldrarna

Läs även: Socialen lägger locket på

Läs även: Föräldrarna frias från misstanke

Läs även: Källa: Familjehem var klart - socialen valde att avvakta