Naturskyddsföreningen i Eksjö bjöd in Ådel Franzén, från Jönköpings läns museum, för en kulturvandring i Kvarnarp. Hon berättade om de kulturella värdena i området.

Sven-Åke Svensson från Naturskyddsföreningen, tyckte att det här var en viktig informationskväll.

– Alltför få politiker känner till vad som kan gå förlorat om man bygger, sa han.

Ådel berättade bland annat om historien kring Kvarnarps gård. Hon visade ett antal gamla kartor som visade hur mycket fornfynd som gjorts i ett större område kring Kvarnarps gård.

– När det gäller odlingslandskapet har stora arealer i ett tidigare skede varit betesmarker och äng. Ängen var viktig för foder till djuren som gav gödsel till åkern. Den slåtteräng som i dag används ansågs vara en viktig del av det gamla odlingslandskapet. Bebyggelse nära sjöar var man uppmärksam på förr, man byggde ogärna nära vatten på grund av översvämningsrisken, utan på högre belägna platser runt omkring, säger Svensson.

Sven-Åke Svensson berättar att några av kommunens politiska partier och tjänstemän fanns på plats.

Ett färdigt förslag till detaljplan ska finnas till hösten, då det även ska kallas till nya samråd och dialoger innan detaljplanen fastställs.