Amaq har tagit fram ett förslag till VA-taxa för 2017, vilken innebär en höjning av brukningstaxan jämfört med år 2016.

Detta beror på att Amaq behöver täcka de stora investeringar som görs de kommande fem åren. Framöver väntas projektet med överföringsledningen mellan Ralingsåsbyn och Aneby vara färdig, men fler projekt följer.

Bland annat ska en överföringsledning dras mellan Vireda och Hultrum, varav sistnämnda även ska få ett ledningsnät. Dessutom ska ett nytt vattenverk uppföras i Askeryd. Totalt finns ett investeringsbehov om cirka 110 miljoner kronor fram till och med 2020.

För att undvika framtida chockhöjningar väljer Amaq att höja brukningstaxans fasta och rörliga del för nästa år med två procent.

För en vanlig villa som förbrukar 150 kubikmeter per år så innebär detta en höjning med 14 kronor och 50 öre i månaden, förklarar Amaqs vd Björn Stendal. Det låter mer med två procent än vad det faktiskt blir i slutändan.

I förslaget lämnas däremot anläggningsavgiften oförändrad. Den bygger på fyra delar; antal förbindelsepunkter, antal servisledningar, antal lägenheter och tomtstorlek. För en villa med en tomt på 1 000 kvadratmeter är anläggningsavgiften 150 800 kronor. Då ingår vatten, spill och dagvatten.

I de fall fastigheten ligger i ett område där vi inte hanterar dagvatten blir avgiften 123 140 kronor. Allt inklusive moms.

Kostnader som väntas bli dubbelt så höga för Amaqs del än tidigare år är omhändertagandet av slam. Detta ska nämligen transporteras och omhändertas externt på annan ort på grund av att tippning vid Hullarydsdeponin inte längre är tillåtet.

Vad gäller avfallstaxan så är de rörliga avgifterna för sophämtning oförändrad, vilket innefattar regelbunden tömning av kärl, containers och underjordsbehållare. Avfallsverksamheten hade ett minus för 2017, men överskott från tidigare år gör att taxan förblir oförändrad.

Avgifterna för slamtömning har däremot höjts med fem procent. Det innefattar tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, fettavskiljare och fosforfilter.

I praktiken innebär detta en kostnadsökning med 50 kronor för en deltömning av en anläggning som är från noll till tre kubikmeter. Avgiften höjs därmed från 990 kronor till 1 040 kronor.

Den delen måste finansiera sig själv och då hamnar vi i stort sett på den nivån. Med den höjningen så hamnar vi rätt.

I sitt förslag har Amaq även infört en särskild taxa för tömning av minireningsverk, vars kostnad motsvarar en heltömning av en slamavskiljare eller tank i liknande storlek.

På Kretsloppsgården infördes en avgift i somras på 55 kronor per kubikmeter för företag som lämnar träavfall på återvinningscentralen, vilken förblir så även nästa år. Detta beror på att det numera är en kostnad för Amaq att i ett senare skede bli av med träavfallet.

I övrigt har avgiften höjts för privatpersoner och företag som lämnar in bildäck med fälg, från 20 kronor per däck till 25 kronor.

Förslaget till VA- och avfallstaxa ska vidare till såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. Förutsatt att de beslutar att anta den nya taxan träder den i kraft den 1 januari 2017.