Annons

Datorbedrägeri

Påföljden för datorbedrägeri regleras i Brottsbalken (1962:700), 9 kapitlet 1 §, andra stycket: ”För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).”